ກອງປະຊຸມແນະນໍາ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສື່ມວນຊົນໂດຍການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ເພື່ອການພັດທະນາສີຂຽວໃນສປປ ລາວ GAMCIL ວັນທີ 20 – 21 ທັນວາ 2023 ຢູ່ໂຮງແຮມ AVANI+ຫຼວງພະບາງ.

Similar Posts