ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ກົດລະບຽບສະມາຄົມນັກຂ່າວ

ໝວດທີ່ I
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ
ມາດຕາ 01 ຈຸດປະສົງຂອງກົດລະບຽບ
ກົດລະບຽບສະບັບນີ້ກຳນົດຫລັກການພື້ນຖານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ, ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ລະບອບແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງສະມາຄົມເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກ ງານຂອງສະມາຄົມແນ່ໃສ່ຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ໃຫ້ມີຄວາມປອດ ໃສ, ເປັນລະບົບ,ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງສະມາຄົມ ແລະ ສະມາຊິກຂອງສະ ມາຄົມ.
ມາດຕາ 02 ຊື່ຂອງສະມາຄົມ ສະມາຄົມນັກຂ່າວແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ຊື່ຫຍໍ້ວ່າ: ສ.ຂ.ລ
ຊື່ເປັນພາສາອັງກິດ LAO JOURNALISTS ASSOCIATION
ຊື່ຫຍໍ້ເປັນພາສາອັງກິດ: LJA
ມາດຕາ 03 ທີ່ຕັ້ງສຳນັກງານຂອງສະມາຄົມ.
ສຳນັກງານຂອງສະມາຄົມຕັ້ງຢູ່ເຮືອນເລກທີ 60,ຖະໜົນເສດຖາທິລາດ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ເບີໂທລະສັບ : 021 263862, 021251520
ມາດຕາ04 ຕາປະທັບແລະສັນຍາລັກຂອງສະມາຄົມ
4.1 ກາປະທັບຂອງສະມາຄົມ
ສະມາຄົມນັກຂ່າວມີກາປະທັບຂອງຕົນເອງເຊິ່ງມີຮູບ, ຂະໜາດ ແລະ ການປະກອບເນື້ອໃນ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍກຳນົດ.
4.2 ສັນຍາລັກຂອງສະມາຄົມ
ສັນຍາລັກຂອງສະມາຄົມນັກຂ່າວ ມີລັກສະນະສີ່ລ່ຽມພື້ນສີຂາວປະກອບມີທະນູທີ່ ຫ້າງຍິງ ດ້າມປາກກາອັນມີທຸງຊາດລາວຕິດຢູ່ນຳແລະດ້ານລຸ່ມມີໂຕໜັງສືຂຽນເປັນພາສາລາວວ່າ:
” ສະມາຄົມນັກຂ່າວ “
ມາດຕາ05 ຈຸດປະສົງການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະມາຄົມ
ສະມາຄົມນັກຂ່າວແມ່ນການຈັດຕັ້ງ ການເມືອງ ສັງຄົມແລະວິຊາຊີບຂອງບັນດາ ຜູ້ເຮັດ ວຽກສື່ມວນຊົນແລະເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນລະບົບ ການເມືອງ ສັງຄົມ ຢູ່ໃນປະເທດລາວເຄື່ອນໄຫວ ຕາມກົດໝາຍຂອງລັດແລະກົດລະບຽບຂອງສະມາຄົມພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ເປັນຕົວແທນສິດເປັນເຈົ້າ, ຄວາມມຸ່ງມາດປາຖະໜາ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຖັນ ແຖວສື່ມວນ ຊົນລາວ, ສາມັກຄີປຸກລະດົມບັນດານັກຂ່າວເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດປະ ດິດສ້າງ, ຄຽງ ບ່າຄຽງໄຫລ່ພ້ອມກັບບັນດາການຈັດຕັ້ງການເມືອງ ສັງຄົມ ແລະປະຊາຊົນບັນ ດາເຜົ່າ ປະສານສົມທົບແລະຮ່ວມມືກັບບັນດາການຈັດຕັ້ງສື່ມວນຊົນຕ່າງປະເທດຢູ່ໃນຂົງເຂດ ພາກພື້ນແລະສາກົນຕາມແນວທາງການຕ່າງປະເທດຂອງພັກແລະ ລັດເຮົາ.
ມາດຕາ 06 ໜ້າທີ່ຂອງສະມາຄົມ

 1. ເຂົ້າຮ່ວມໃນການກໍ່ສ້າງ, ປະຕິບັດ ແລະ ກວດກາການປະຕິບັດແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍ ຂອງພັກ ແລະ ກົດໝາຍຂອງລັດ, ກ່ອນອື່ນແມ່ນບັນດານະໂຍບາຍລະດັບຊາດ, ກົດໝາຍ ຫລື ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍກ່ຽວກັບວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ມວນຊົນ.
 2. ສົມທົບກັບບັນດາການຈັດຕັ້ງພັກ, ລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງສື່ມວນ ຊົນຕ່າງໆ ເພື່ອກໍ່ສ້າງບຳລຸງດ້ານການເມືອງແນວຄິດຄຸນສົມບັດ ແລະ ຄວາມສາມາດທາງ ດ້ານວິຊາຊີບໃຫ້ແກ່ນັກຂ່າວ.
 3. ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດອັຍຊອບທຳຂອງສະມາຊິກໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິຊາສະເພາະ ສື່ມວນຊົນ;
 4. ຈັດຕັ້ງການເຄື່ອນໄຫວຕາງໆເພື່ອສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ບໍລິການຮັບໃຊ້ວຽກງານ ສື່ມວນຊົນ;
 5. ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະສານງານກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວສາກົນທີ່ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງການ ຕ່າງປະເທດຂອງພັກ ແລະ ລັດ.
 6. ຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຕາມຫລັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ນຳພາເປັນໝູ່ຄະນະ, ບຸກ ຄົນຮັບຜິດຊອບ.
  ມາດຕາ 07 ຂົງເຂດການເຄື່ອນໄຫວ
  ສະມາຄົມນັກຂ່າວ ແມ່ນສະມາຄົມທີ່ເຄື່ອນໄຫວຂົງເຂດຖະແຫຼງຂ່າວແລະສື່ມວນຊົນ.
  ມາດຕາ08 ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ.
  ສະມາຄົມນັກຂ່າວ ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງການເມືອງສັງຄົມໜຶ່ງທີ່ມີສະມາຊິກ ແລະ ແມ່ນສະມາຄົມ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

ໝວດທີ່ II
ວ່າດ້ວຍສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມ
ມາດຕາ 09 ສະມາຊິກສະມາຄົມ
ສະມາຄົມນັກຂ່າວປະກອບດ້ວຍ 3 ປະເພດຄື:
 ສະມາຊິກສາມັນ;
 ສະມາຊິກສະໜັບສະໜູນ;
 ສະມາຊິກກິດຕິມະສັກ.
ມາດຕາ10 ສະມາຊິກສາມັນ
ແມ່ນສະມາຊິກທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນຢ່າງເປັນທາງການຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດລະບຽບສະບັບນີ້:
10.1. ເງື່ອນໄຂໃນການເປັນສະມາຊິກສາມັນ.

 1. ຕ້ອງເປັນພົນລະເມືອງລາວໂດຍບໍ່ຈຳແນກເພດຍິງ ຫລື ຊາຍ ມີອາຍຸແຕ່ 20 ປີ ຂຶ້ນໄປ;
 2. ຜູ້ທີ່ເຄື່ອນໄຫວໃນວຽກງານສື່ມວນຊົນ ປະຈຳສຳນັກງານຂອງສື່ສິ່ງພິມ ສື່ອີເລັກ ໂຕຼນິກ ແຕ່ 2 ປີຂຶ້ນໄປ ໂດຍມີໜ່ວຍຮາກຖານຂອງສະມາຄົມນັກຂ່າວແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນຜູ້ສະເໜີເຂົ້າ, ປະເພດບຸກຄົນໄດ້ແກ່: ພະນັກງານນຳພາບັນນາທິການ, ນັກຂ່າວ, ຜູ້ຜະລິດລາຍການ, ພິທີກອນ, ຊ່າງພາບ, ຜູ້ແປພາສາ, ພະນັກງານ ຄຸ້ມຄອງ, ຜູ້ເຮັດວຽກດ້ານທິດສະດີ.
 3. ດ້ານມາດຖານ: ມີທັດສະນະຫຼັກໝັ້ນທາງດ້ານການເມືອງຖືກຕ້ອງ, ມີຄຸນທາດ ແລະ ຄຸນສົມບັດ ທີ່ຖືກຕາມຈັນຍາບັນຂອງສື່ມວນຊົນລາວ ທີ່ໄດ້ປະກາດໃຊ້, ມີຄວາມຮູ້ຄວາມ ສາມາດໃນດ້ານ ທິດສະດີ ແລະ ວຽກງານຂ່າວສື່ມວນຊົນ, ສະມັກໃຈຂໍເຂົ້າ ເປັນສະມາຊິກ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ ກົດລະບຽບຂອງສະມາຄົມ, ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຢູ່ໃນໜ່ວຍຮາກຖານຂອງສະມາຄົມ ແລະ ຈ່າຍຄ່າບຳລຸງຕາມກົດລະບຽບຂອງສະມາຄົມ.
 4. ມີລະບົບການສຶກສາຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍຂຶ້ນໄປ;
 5. ຕ້ອງເສຍຄ່າທຳນຽມເຂົ້າເປັນສະມາຊິກສາມັນ.
  10.2. ວິທີຮັບເຂົ້າເປັນສະມາຊິກສາມັນ.
  ຜູ້ສະມັກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມນັກຂ່າວຕ້ອງຍື່ນໃບສະໝັກຕໍ່ຫົວໜ້າຫ້ອງການຂອງສະມາຄົມ, ຫັລງຈາກໄດ້ຮັບໃບສະມັກແລ້ວຫົວໜ້າຫ້ອງການນຳໄປຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີ ຕໍ່ກອງປະຊຸມຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສະມາຄົມເພື່ອພິຈາລະນາ. ເມື່ອຄະນະບໍລິຫານງານສະ ມາຄົມໄດ້ພິຈາລະນາແລ້ວຜົນອອກມາເປັນແນວໃດ ຫົວໜ້າຫ້ອງ ການຂອງສະມາຄົມເປັນຜູ້ແຈ້ງ ໃຫ້ຜູ້ສະໝັກຊາບ. ຈາກນັ້ນຜູ້ສະໝັກຕ້ອງຈ່າຍເງິນ ຄ່າລົງທະບຽນພາຍໃນກຳນົດ 7 ວັນ ນັບ ແຕ່ວັນໄດ້ຮັບແຈ້ງການ. ການເປັນສະມາຊິກຂອງຜູ້ສະໝັກ ໃຫ້ເລີ່ມນັບແຕ່ (ມື້ທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນ ແຈ້ງການດັ່ງກ່າວ) ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ຊຳລະເງິນຄ່າລົງທະບຽນເປັນຕົ້ນໄປ.
  10.3. ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສະມາຊິກສາມັນ
 6. ໃສ່ກາເຄື່ອງໝາຍຕາມກົດລະບຽບຂອງສະມາຄົມ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງ ສະມາຄົມ;
 7. ມີສິດຮັບຂ່າວສານຂອງສະມາຄົມໃນລາຄາພິເສດເຊິ່ງກຳມະການບໍລິຫານສະມາຄົມເປັນຜູ້ກຳ ນົດ;
 8. ມີສິດປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນໃສ່ບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະມາຄົມ ແລະ ໃຊ້ສະຖານ ທີ່ຂອງສະມາຄົມເພື່ອຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳ;
 9. ໄດ້ຮັບສະຫວັດດີການຕ່າງໆຕາມລະບຽການຂອງຄະນະກຳມະການບໍລິຫານງານໄດ້ກຳນົດ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ເງື່ອນໄຂໂຕຈິງຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຂອງຄະນະບໍລິຫານງານ;
 10. ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະກອບຄວາມຄິດຄວາມເຫັນໃນກອງປະຊຸມຕ່າງໆ ຂອງສະມາຄົມຢ່າງເຕັມ ສ່ວນເມື່ອໄດ້ຮັບແຈ້ງການ;
 11. ໃນກອງປະຊຸມສາມັນ ແລະ ວິສາມັນແມ່ນສະມາຊິກສາມັນປະເພດດຽວເທົ່ານັ້ນມີສິດລົງຄະ ແນນ ແລະ ອອກສຽງໄດ້;
 12. ເລືອກຕັ້ງ ແລະ ສະໝັກລົງເລືອກຕັ້ງ;
 13. ສະມາຊິກຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງສາມາດຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີກອງປະຊຸມວິສາມັນ;
 14. ຮ້ອງຂໍຕໍ່ຄະນະກວດກາເພື່ອກວດສອບຄວາມປອດໃສຂອງສະມາຄົມ;
 15. ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ສະມາຄົມຈັດຂຶ້ນ;
 16. ຕ້ອງປະຕິບັດກົດລະບຽບຂອງສະມາຄົມ ແລະ ຈັນຍາບັນຂອງສື່ມວນຊົນລາວຢ່າງເຄັ່ງຄັດ, ປະຕິບັດຢ່າງມີຜົນສຳເລັດຕໍ່ອຸດົມຄະຕິຂອງພັກ,ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງລັດກໍ ຄືສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງຊາດ ແລະ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ;
 17. ປະຕິບັດທຸກວຽກງານທີຖືກມອບໝາຍດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງເພື່ອໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງ ສຸດໃຫ້ແກ່ສະມາຄົມ;
 18. ສ້າງຄວາມສາມັກຄີ ມີມະນຸດສຳພັນທີດີຕໍ່ເພື່ອນຮ່ວມງານ ແລະ ມະຫາຊົນທົ່ວໄປ;
 19. ບໍ່ນຳບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກມາໃຫ້ ສະມາຄົມມີພັນທະໃນການແກ້ໄຂ;
 20. ເຜີຍແຜ່ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກວາງອອກແຕ່ລະໄລຍະຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ ໂດຍສະເພາະແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງຮອບດ້ານຂອງພັກ;
 21. ສົ່ງເສີມການໃຊ້ສິດເສລີພາບປະຊາທິປະໄຕ ອັນຊອບທຳທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນລັດຖະທຳມະນູນ, ສົ່ງ ເສີມຄວາມເປັນເອກະລັກລາວໃນດ້ານຕ່າງໆໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງແມ່ນການໃຊ້ພາສາ, ຮູບ ພາບ, ລວດລາຍ ແລະ ສິລະປະຕ່າງໆໃນຜະລິດຕະພັນສື່ມວນຊົນໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມຕາມ ຍຸກສະໄໝ;
 22. ສະມາຊິກຜູ້ໃດຫາກປ່ຽນຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ, ປ່ຽນບ່ອນຢູ່ຈະຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຮັບຮູ້ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພາຍໃນກຳນົດ 30 ວັນ.
  ມາດຕາ 11 ສະມາຊິກສະໜັບສະໜູນ
  ສະມາຊິກສະໜັບສະໜູນແມ່ນທີ່ສະມັກໃຈສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວັດຖຸ, ການເງິນ ຫລື ຫົວຄິດປັນຍາຂອງຕົນ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານບໍລິຫານ ຫລື ກິດຈະກຳຂອງສະ ມາຄົມໂດຍບໍ່ຄິດເຫັນຜົນຕອບແທນໃດໆທັງສີ້ນ.
  11.1. ເງື່ອນໄຂໃນການເປັນສະມາຊິກສະໜັບສະໜູນ.
  ຕ້ອງເປັນພົນລະເມືອງລາວ.
  ມີປະຫວັດການດຳລົງຊີວິດທີ່ປອດໃສ.
  ຜູ້ສົນໃຈເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຕ້ອງຍື່ນໃບສະໝັກຕໍ່ສະມາຄົມ.
  11.2. ວິທີຮັບເຂົ້າເປັນສະມາຊິກສະໜັບສະໜູນ.
  ຜູ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງຢາກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກສະໜັບສະໜູນຂອງສະມາຄົມຕ້ອງຍື່ນໃບສະເໜີຕໍ່ຫົວໜ້າຫ້ອງການຂອງສະມາຄົມ, ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບໃບສະເໜີແລ້ວຫົວໜ້າຫ້ອງ ການຕ້ອງຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ນຳສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານງານຂອງສະມາຄົມເພື່ອພິຈາລະນາ, ເມື່ອຄະນະ ບໍລິຫານງານພິຈາລະນາແລ້ວຜົນອອກມາແນວໃດ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຈຶ່ງແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວຊາບ ແລະ ຖືວ່າການເປັນສະມາຊິກສະໜັບສະໜູນຂອງຜູ້ສະໝັກໃຫ້ນັບແຕ່ມື້ໄດ້ຮັບແຈ້ງການຂອງຫົວ ໜ້າຫ້ອງການສະມາຄົມເປັນຕົ້ນໄປ.
  11.3. ສິດແລະໜ້າທີ່ຂອງສະມາຊິກສະໜັບສະໜູນ.
 23. ມີຖານະເທົ່າທຽມກັນກັບສະມາຊິກສະໜັບສະໜູນຜູ້ອື່ນໆ.
 24. ສາມາດນຳໃຊ້ສະຖານທີ່ ແລະ ວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ເປັນຂອງສະມາຄົມ.
 25. ສະເໜີຄວາມຄິດຄວາມເຫັນຕໍ່ຄະນະບໍລິຫານງານກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະມາຄົມ.
 26. ເຂົ້າຮ່ວມແລະປະກອບຄວາມຄິດເຫັນໃນກອງປະຊຸມຂອງສະມາຄົມ ເມື່ອໄດ້ຮັບແຈ້ງການແຕ່ ບໍ່ມີສິດໃນການຮັບຮອງ ຫລືບໍ່ຮັບຮອງບັນດາມະຕິ ຫລື ຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆ ຂອງສະມາຄົມ.
 27. ສະມາຊິກສະໜັບສະໜູນຈະໄດ້ຮັບສະຫວັດດີການຈາກສະມາຄົມໃນກໍລະນີບາດເຈັບ, ນອນ ໂຮງໝໍ, ມີສິດໄດ້ຮັບເງິນສະຫວັດດີການຕາມຄວມເໝາະສົມ ແລະ ຄວາມສາມາດໂຕຈິງຂອງ ສະມາຄົມຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຂອງຄະນະບໍລິຫານງານ.
 28. ປະກອບສ່ວນສະໜັບສະໜູນການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງສະມາຄົມ ທາງດ້ານວັດຖຸ, ງົບປະມານແລະຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ.
 29. ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ສະມາຄົມຈັດຂຶ້ນຫາກມີຄວາມສົນໃຈ.
 30. ປະກອບສ່ວນເຜີຍແຜ່ບົດບາດ, ກົດລະບຽບ, ກິດຈະກຳຕ່າງໆພ້ອມຜົນສຳເລັດຂອງສະມາ ຄົມ.
 31. ປະຕິບັດກົດລະບຽບຂອງສະມາຄົມ , ບົດບັນຍັດ,ລະບຽບການ ແລະ ຂໍ້ບັງຄັບຕ່າງໆຂອງ ສະມາຄົມຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.
  ມາດຕາ12. ສະມາຊິກກິດຕິມະສັກ
  ສະມາຊິກກິດຕິມະສັກແມ່ນຜູ້ອາວຸດໂສທີ່ຊົງຄຸນນະວຸດທິອັນປະກອບໄປດ້ວຍບາລະມີ, ມີປະສົບການ, ໄດ້ຮັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື, ຖືກນັບຖືຈາກຊັ້ນຄົນແລະມະຫາຊົນທົ່ວໄປທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
  12.1. ເງື່ອນໄຂໃນການເປັນສະມາຊິກກິດຕິມະສັກ
 32. ຕ້ອງເປັນພົນລະເມືອງລາວ;
 33. ເປັນບຸກຄົນທີ່ຮັບຮູ້ ແລະ ໄວ້ວາງໃຈຈາກຄົນທົ່ວໄປໃນສັງຄົມ;
 34. ມີປະຫວັດການດຳລົງຊີວິດທີ່ປອດໃສ;
 35. ເຫັນດີປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງສະມາຄົມ.
  12.2. ວິທີການຮັບເຂົ້າເປັນສະມາຊິກກິດຕິມະສັກ.
  ປະທານສະມາຄົມເປັນຜູ້ລົງນາມໃນໜັງສືເຊື້ອເຊີນຜູ້ຊົງຄຸນວຸດທິທີ່ມີບົດບາດໃນສັງຄົມ ເພື່ອເປັນສະມາຊິກກິດຕິມະສັກຂອງສະມາຄົມ, ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຂອງຄະນະບໍລິຫານງານ ສະມາຄົມ.ການເປັນສະມາຊິກກິດຕິມະສັກຂອງສະມາຄົມແມ່ນເລີ່ມແຕ່ວັນທີ່ສະມາຄົມໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນແຈ້ງການເຖິງຜູ້ກ່ຽວຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບການຕອບຮັບຈາກຜູ້ກ່ຽວແລ້ວ.
  12.3. ສິດແລະໜ້າທີຂອງສະມາຊິກກິດຕິມະສັກ.
 36. ໃຫ້ຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ, ໃຫ້ທິດທາງໃນການດຳເນີນວຽກງານຂອງສະມາຄົມເພື່ອຊ່ວຍແກ້ ໄຂບັນຫາຕ່າງໆຂອງສະມາຄົມ;
 37. ສະມາຊິກກິດຕິມະສັກໄດ້ຮັບສະຫວັດດີການຈາກສະມາຄົມໃນກໍລະນີເຈັບເປັນ, ນອນໂຮງໝໍ ຫລືເສຍຊີວິດ;
 38. ສາມາດນຳໃຊ້ສະຖານທີ່ແລະວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ເປັນຂອງສະມາຄົມ;
 39. ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະກອບຄວາມເຫັນໃນກອງປະຊຸມຂອງສະມາຄົມເມື່ອໄດ້ຮັບການເຊື້ອເຊີນ;
 40. ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ສະມາຄົມຈັດຂຶ້ນ;
 41. ປະກອບສ່ວນເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດຂອງສະມາຄົມສູ່ສັງຄົມ.

ໝວດທີ່ III
ການຈັດຕັ້ງຂອງສະມາຄົມນັກຂ່າວ
ມາດຕາ 13 ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງສະມາຄົມ.
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງສະມາຄົມນັກຂ່າວປະກອບມີ:

 1. ຄະນະບໍລິຫານງານສະມາຄົມ, ບັນດາກຳມາທິການ ແລະ ອະນຸກຳມະການຕ່າງໆເຊັ່ນ:
 2. ກອງເລຂາຫ້ອງການຂອງສະມາຄົມ;
 3. ຄະນະກຳມາທີການກວດກາຂອງສະມາຄົມ;
 4. ຄະນະກຳມາທິການເສດຖະກິດ ການເງິນ ແລະ ກິດຈະການສັງຄົມຂອງສະມາຄົມ;
 5. ຄະນະກຳມາທິການສຳພັນຕ່າງປະເທດ ສະມາຄົມ;
 6. ຄະນະກຳມາທິການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຝິກອົບຮົມ;
  ມາດຕາ 14 ຄະນະບໍລິຫານງານສະມາຄົມ.
  ຄະນະບໍລິຫານງານສະມາຄົມໄດ້ມາຈາກການເລືອກຕັ້ງໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງສະມາຄົມ,ຄະນະບໍລິຫານງານສະມາຄົມມີຢ່າງໜ້ອຍ 20 ທ່ານ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 25 ທ່ານ. ຄະນະບໍລິຫານງານ ມີອາຍຸການ 5 ປີ. ເມື່ອຄະນະບໍລິຫານງານຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງຄົບວາລະແລ້ວແຕ່ຍັງບໍ່ສາມາດເລືອກ ຕັ້ງຄະນະບໍລິຫານງານຊຸດໃໝ່ຫລືຍັງບໍ່ສາມາດໄຂກອງປະຊຸມໃຫຍ່ໄດ້ກໍໃຫ້ຄະນະບໍລິຫານງານຊຸດເກົ່າຮັກສາການຊົ່ວຄາວໄປກ່ອນ.
  14.1. ສິດແລະໜ້າທີ່ຂອງຄະນະບໍລິຫາງານຂອງສະມາຄົມ.
 7. ອອກລະບຽບການຕ່າງໆບົນພື້ນຖານກົດລະບຽບລວມຂອງສະມາຄົມ;
 8. ເລືອກປະທານ ແລະ ຮອງປະທານ;
 9. ແຕ່ງຕັ້ງ ແລະ ປົດຫົວໜ້າຫ້ອງການສະມາຄົມພ້ອມດ້ວຍຄະນະ;
 10. ແຕ່ງຕັ້ງທີ່ປຶກສາ ຫລື ອະນຸກຳມະການໃດໜຶ່ງໃນກໍລະນີມີຄວາມຈຳເປັນແຕ່ທີ່ປຶກສາ ຫລື ອະ ນຸກຳມະການນັ້ນຈະຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ບໍ່ເກີນວາລະຂອງຄະນະບໍລິຫານງານຊຸດທີແຕ່ງ ຕັ້ງນັ້ນ;
 11. ຕົກລົງສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຍຸບໜ່ວຍງານຕ່າງໆຂອງສະມາຄົມເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານສະມາຄົມ ເຄື່ອນໄຫວໄດ້ສະດວກ;
 12. ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໄຂກອງປະຊຸມສະໃໝວິສາມັນ;
 13. ບໍລິຫານວຽກງານສະມາຄົມເພື່ອໃຫ້ໄປຕາມຈຸດປະສົງລວມຂອງສະມາຄົມ;
 14. ຮັບຜິດຊອບວຽກງານທັງໝົດຮວມທັງການເງິນ ແລະ ຊັບສິນທັງໝົດຂອງສະມາຄົມ;
 15. ຢັ້ງຢືນເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນການເງິນ, ຊັບສິນ ແລະ ການດຳເນີນກິດຈະການ ຕ່າງໆ ຂອງສະມາຄົມໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຫລັກວິຊາການ ແລະ ສາມາດໃຫ້ສະມາຊິກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງຂອງລັດກວດສອບໄດ້ເມື່ອມີການຮ້ອງຂໍ;
 16. ເຊັນບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຕ່າງໆຂອງສະມາຄົມເພື່ອເກັບໄວ້ເປັນຫລັກຖານ ແລະ ສົ່ງໃຫ້ສະ ມາຊິກຮັບຊາບ;
 17. ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມທີໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດລະບຽບຮ່ວມຂອງສະມາຄົມ.
  14.2. ການພົ້ນຈາກຕຳແໜ່ງຄະນະບໍລິຫານງານສະມາຄົມ.
 18. ເສຍຊີວິດ;
 19. ລາອອກ;
 20. ໝົດສິດໃນການເປັນສະມາຊິກສາມັນ;
 21. ເຮັດໃຫ້ເສຍບົດບາດ, ຊື່ສຽງຂອງສະມາຄົມ;
 22. ຂາດກອງປະຊຸມໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນເຖິງ 3 ຄັ້ງ;
  ມາດຕາ 15 ປະທານ, ຮອງປະທານສະມາຄົມ ແລະ ເລຂາທິການສະມາຄົມ.
  ປະທານ, ຮອງປະທານ ແລະ ເລຂາທິການສະມາຄົມ ໄດ້ມາຈາກການຄັດເລືອກໃນ ກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານງານສະມາຄົມເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນພາຍຫລັງທີ່ຄະນະບໍລິຫານງານ ດັ່ງກ່າວໄດ້ ຮັບການເລືອກຕັ້ງຈາກກອງປະຊຸມຂອງສະມາຄົມ.
  15.1. ປະທານສະມາຄົມ.
  ປະທານສະມາຄົມມີໜ້າທີ່ເປັນຫົວໜ້າຄະນະບໍລິຫານງານຂອງສະມາຄົມຊິ້ນຳລວມທຸກວຽກງານ, ເປັນຕົວແທນຂອງສະມາຄົມໃນການຕິດຕໍ່ກັບບຸກຄົນພາຍນອກ, ເປັນປະທານທຸກກອງປະຊຸມ ຂອງສະມາຄົມ, ມີສິດຮຽກຄະນະບໍລິຫານງານເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ຕັດສິນຍົກເລີກສັນຍາກັບ ພາກສ່ວນຕ່າງໆຖ້າມີ.
  15.2. ຮອງປະທານສະມາຄົມ.
  ຮອງປະທານສະມາຄົມເປັນຜູ້ຊ່ວຍປະທານສະມາຄົມໃນການບໍລິຫານວຽກງານຂອງສະມາ ຄົມຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ປະຕິບັດກິດຈະກຳໃດໜຶ່ງທີ່ປະທານມອບໝາຍໃຫ້ ແລະ ເຮັດໜ້າທີ່ ແທນປະທານໂດຍອັດຕາໂນມັດເມື່ອປະທານບໍ່ຢູ່ ຫລື ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີ່ໄດ້.
  15.3 ເລຂາທິການສະມາຄົມ
  ເລຂາທິການສະມາຄົມເປັນຜູ້ປະຈຳການໃນການບໍລິຫານຊີ້ນຳວຽກຫ້ອງການ, ວຽກປະຈຳວັນ
  ແລະ ໜັງສືພິມຂອງສະມາຄົມ.
  ມາດຕາ 16 ຄະນະກວດກາ
  ຄະນະກວດກາໄດ້ມາຈາກການເລືອກຕັ້ງໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຄົມ ຈຳນວນ 4 ທ່ານ ເຊິ່ງມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
 23. ດຳເນີນການກວດກາເປັນປົກກະຕິ ແລະ ກວດກາໃນກໍລະນີທີ່ມີປະກົດການລະເມີດກົດລະ ບຽບ ຫຼື ແບບແຜນວິທີການເຄື່ອນໄຫວຂອງສັງຄົມ.
 24. ກວດກາການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່, ມະຕິກອງປະຊຸມ ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານ, ມະຕິກອງປະຊຸມຂອງຄະນະປະຈຳສະມາຄົມ.
 25. ກວດກາຄຸ້ມຄອງ, ການໃຊ້ຈ່າຍການເງິນຂອງສະມາຄົມ.
 26. ພິຈາລະນາແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງຟ້ອງ, ຄຳຮ້ອງທຸກ, ຄຳສະເໜີຂອງສະມາຊິກສະມາຄົມ ຕາມຂອບ ເຂດສິດຂອງຕົນ.
 27. ປະຕິບັດສິດແລະ ໜ້າທີ່ອື່ນໆທີ່ສະມາຄົມເຫັນວ່າຈຳເປັນ.
  ມາດຕາ17 ກອງເລຂາຫ້ອງການຂອງສະມາຄົມ.
  (ຕາມມາດຕາ 14 .1 ຂໍ້3 ) ກອງເລຂາຫ້ອງການສະມາຄົມໄດ້ມາຈາກການແຕ່ງຕັ້ງຂອງ ຄະນະບໍລິຫານງານສະມາຄົມ ແລະ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
 28. ກະກຽມເອກະສານ, ເນື້ອໃນກອງປະຊຸມຂອງຄະນະບໍລິຫານງານ, ກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ຫຼື ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງສະມາຄົມ.
 29. ຄົ້ນຄ້ວາຄຳເຫັນ, ຄຳສະເໜີແນະຕໍ່ປະທານ, ຮອງປະທານ, ຄະນະບໍລິຫານງານສະມາຄົມ ກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆ.
 30. ກະກຽມບົດສະຫລຸບລາຍງານກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳເດືອນ, ປະຈຳງວດ, ປະຈຳ 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີຂອງສະມາຄົມ ເພື່ອລາຍງານຕໍ່ຄະນະບໍລິຫານງານ ຫລື ຕໍ່ອົງການ ຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 31. ອຳນວຍຄວາມສະດວກສຳຫລັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສະມາຄົມ;
 32. ຄົ້ວຄ້ວາ, ຂໍ້ສະເໜີຂອງຜູ້ທີ່ສະໝັກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມໃຫ້ຄະນະບໍລິຫານງານ;
 33. ຄຸ້ມຄອງເອກະສານ ແລະ ຊັບສິນຕ່າງໆຂອງສະມາຄົມ;
 34. ບັນຊາບໍລິຫານວຽກງານປະຈຳວັນ, ປະຕິບັດແຜນການຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆ ຂອງຄະນະບໍລິຫານ ງານໂດຍມີຫ້ອງການສະມາຄົມເປັນເສນາທິການ;
 35. ເກັບກຳສະພາບການ, ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສື່ມວນຊົນ ທີ່ຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ສະ ພາບຂອງສະມາຊິກສະມາຄົມ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ສະມາຄົມ;
 36. ເປັນຜູ້ປະສານງານກັບກະຊວງຕ່າງໆ, ບັນດາການຈັດຕັ້ງສະມາຄົມນັກຂ່າວຢູ່ສູນກາງ, ທ້ອງ ຖິ່ນ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ວິຊາສະເພາະອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບວຽກງານຂອງສະມາຄົມ;
  ມາດຕາ 18 ຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດ ການເງິນ ແລະ ກິດຈະການສັງຄົມ;
  ຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດ ການເງິນ ແລະ ກິດຈະການສັງຄົມ ຂອງສະມາຄົມໄດ້ມາ ຈາກການແຕ່ງຕັ້ງຂອງຄະນະບໍລິຫານງານຂອງສະມາຄົມເຊິ່ງມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:
 37. ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ ລາຍຈ່າຍຂອງສະມາຄົມ;
 38. ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງສະມາຄົມ;
 39. ຊອກຫາແຫລ່ງລາຍຮັບເຂົ້າຄັງສະມາຄົມ ຈາກການເສຍພັນທະຂອງສະມາຊິກສະມາຄົມ, ລະ ດົມຈາກອົງການ, ບຸກຄົນ ແລະ ຈາກຮູບການອື່ນໆ;
 40. ປະຕິບັດຫລັກການໃຊ້ຈ່າຍເງິນຢ່າງຖືກຕ້ອງກັບລະບຽບຂອງກະຊວງການເງິນວາງ ອອກ;
 41. ຈັດຕັ້ງປຸກລະດົມຂົນຂວາຍໃຫ້ສະມາຊິກສະມາຄົມເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຊ່ວຍເຫລືອ ກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນຕໍ່ສະມາຊິກສະມາຄົມທີ່ປະສົບບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ເວລາ ເຈັບເປັນ, ລົ້ມຕາຍ ຫຼື ປະສົບເຄາະຮ້າຍອື່ນໆ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ຊ່ວຍອົງການທີ່ມີຄວາມ ຈຳເປັນໃນການ ພັດທະນາ, ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໃນຊົນນະບົດ, ຊ່ວຍທຶນ ການສຶກສາສຳລັບຜູ້ ດ້ອຍໂອກາດ, ການກິລາ ແລະ ການສົງເຄາະຜູ້ປະສົບໄພທຳ ມະຊາດ(ໄຟໄໝ້, ນ້ຳຖ້ວມ, ເກີດມີໂລກລະບາດຮ້າຍແຮງໃນເຂດໃດເຂດໜຶ່ງ);
 42. ລະດົມທຶນເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອອົງການ ຫລື ບຸກຄົນທີ່ເຮັດການກຸສົນໃນຈຸດປະສົງ: ອະນຸລັກ ແລະ ສົ່ງເສີມວັດທະນະທຳ, ປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ.
  ມາດຕາ 19. ຄະນະກຳມະການກວດກາສະມາຄົມ
  ຄະນະກວດກາສະມາຄົມໄດ້ມາຈາກການແຕ່ງຕັ້ງຂອງຄະນະບໍລິຫານງານຂອງສະມາຄົມ ເຊິ່ງມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
 43. ກວດກາ ແລະ ກວດສອບ, ການປະຕິບັດກົດລະບຽບຂອງສະມາຄົມ, ແນວທາງນະ ໂຍບາຍຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍຂອງບ້ານເມືອງໃນວົງການນັກຂ່າວ ເພື່ອພິ ຈາລະນາສະເໜີລົງວິໄນສຳລັບຜູ້ລ່ວງລະເມີດ ແລະ ຍ້ອງຍໍສຳລັບຜູ້ປະຕິບັດດີ ຊອບທຳ ຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ;
 44. ຮັບເອົາ ແລະ ພິຈາລະນາຄຳກ່າວຟ້ອງຂອງມະຫາຊົນຕໍ່ສະມາຊິກສະມາຄົມ ເພື່ອຄົ້ນຫາ ສາຍເຫດແລ້ວສ້າງເອກະສານສະເໜີໃຫ້ຄະນະປະຈຳສະມາຄົມພິຈາລະນາແກ້ໄຂ;
 45. ປະສານງານກັບອົງການຍຸດຕິທຳ, ກະຊວງຍຸດຕິທຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ອົງການ ໄອຍະການ ແລະ ສານຂັ້ນຕ່າງໆເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ພົວພັນກັບສະມາຄົມນັກຂ່າວ;
 46. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ກຳແໜ້ນສະພາບການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາ ທ່ານກຳມະການ ຄະນະບໍລິຫານງານສະມາຄົມນັກຂ່າວ ຕະຫຼອດຮອດສະມາຊິກສະມາຄົມທຸກຄົນ ທາງດ້ານ ການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ວິຊາສະເພາະ, ເກັບກຳຜົນງານຕ່າງໆ ຕະຫຼອດເຖິງການກະທຳ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃນການຄົ້ນຄ້ວາຈັດສັນບຸກຄະລາກອນ ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະ ມາຄົມຄັ້ງຕໍ່ໄປ.
  ມາດຕາ 20 ຄະນະກຳມະການພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງສະມາຄົມ
  ຄະນະກຳມະການພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງສະມາຄົມນັກຂ່າວໄດ້ມາຈາກການແຕ່ງຕັ້ງຂອງຄະນະບໍລິຫານງານຂອງສະມາຄົມເຊິ່ງມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
 47. ເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບຢ່າງກວ້າງຂວາງກັບສະມາຄົມນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດເປັນຕົ້ນ ແມ່ນຫວຽດນາມ, ຈີນ, ບັນດາປະເທດອາຊຽນ, ສ ເກົາຫຼີ, ຍີ່ປຸ່ນ, ອິນເດຍ, ພະຍາຍາມຟື້ນ ຟູຄວາມສຳພັນກັບສະມາຄົມນັກຂ່າວລັດເຊຍ, ຊອກວິທີເພື່ອພົວພັນ ກັບບັນດາອົງການຈັດ ຕັ້ງນັກຂ່າວຈຳນວນໜຶ່ງໃນປະເທດຕ່າງໆ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ ໜັງສືພິມເອກະຊົນ ທີ່ມີທ່າ ອຽງກ້າວໜ້າຕະຫລອດຮອດອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ເພື່ອຍາດແຍ່ງເອົາການຮ່ວມມື ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອໃນດ້ານຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການເງິນ, ເຕັກໂນໂລຍີທີ່ທັນສະໄໝ, ການກໍ່ສ້າງ ບຸກຄະລາກອນ,ການຄຸ້ມຄອງ, ຕະຫຼອດຮອດບົດຮຽນໃນການສື່ຕ່າງໆ ເພື່ອເອົາມາພັດທະ ນາສື່ມວນຊົນລາວ;
 48. ຊ່ວຍອົງການໂຄສະນາຂອງພັກ ແລະ ລັດ ຂະຫຍາຍການໂຄສະນາແນວທາງນະໂຍບາຍ ຂອງພັກ ແລະ ລັດ ອອກສູ່ຕ່າງປະເທດດ້ວຍຫຼາຍຮູບຫຼາຍສື່ຢ່າງມີເນື້ອໃນເລິກເຊິ່ງ ແລະ ກ້ວາງຂວາງຍິ່ງໆຂຶ້ນ;
 49. ຂົນຂວາຍຫາທຶນຮອນນຳບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງເສດຖະກິດສັງຄົມ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ ເທດສຳລັບການພັດທະນາວຽກງານສື່ມວນຊົນ.
  ມາດຕາ 21 ຄະນະກຳມະການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຝິກອົບຮົມ.
  ຄະນະກຳມະການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຝິກອົບຮົມ ໄດ້ມາຈາກການແຕ່ງຕັ້ງຂອງຄະນະບໍລິຫານ
  ງານຂອງສະມາຄົມ ເຊິ່ງມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
 50. ຈັດຕັ້ງການເຝິກອົບຮົມວິຊາສະເພາະ( ນັກຂ່າວ) ໃນໄລຍະສັ້ນ ແຕ່ 1 ອາທິດ ຫາ 1ເດືອນ, ຈັດຕັ້ງການສຳມະນາໃນຫົວຂໍ່ໃດໜຶ່ງກ່ຽວກັບການ ພັດທະນາວົງການສື່ ມວນຊົນ ລາວໃຫ້ມີ ການຂະຫຍາຍຕົວ;
 51. ຈັດຕັ້ງປະຖະກະຖາໂດຍເຊີນ ບຸກຂະລາກອນມາບັນຍາຍ ໃນຫົວຂໍ້ສຳຄັນພົ້ນເດັ່ນ ທີ່ມີ ຄວາມສົນໃຈຂອງສັງຄົມ, ຂອງສື່ມວນຊົນໃຫ້ແກ່ນັກຂ່າວໄດ້ຮັບຊາບ ແລະ ເຂົ້າໃຈບັນຫາ ເລິກຊຶ່ງ. ລວມໄປເຖິງການເຊີນ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນຂະແໜງການຕ່າງໆ ມາຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບ ວຽກງານນະໂຍບາຍທີ່ຂຶ້ນກັບຂະແໜງການນັ້ນໆຫລືຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສຳພາດຂ່າວກ່ຽວກັບ ເຫດການໃດໜຶ່ງ;
 52. ຈັດຫາຊັບພະຍາກອນປື້ມເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານສື່ມວນຊົນ, ແນວທາງນະໂຍບາຍ ກົດໝາຍ ແລະ ຄວາມຮູ້ປະເພດຕ່າງໆ, ສ້າງຫໍສະໝຸດຂອງ ສະມາຄົມ;
 53. ຈັດຕັ້ງກວດສອບບົດຂ່າວ(ຂ່າວຮູບ) ໃນໂອກາດຕ່າງໆທີ່ເໝາະສົມ;
 54. ຈັດຕັ້ງ ແລະ ປຸກລະດົມໃຫ້ສະມາຊິກສະມາຄົມເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາປະ ເພດ ຕ່າງໆ, ການສະແດງສີລະປະວັນນະຄະດີ ລວມໄປເຖິງການຈັດຕັ້ງໜ່ວຍກິລາ, ໜ່ວຍສີລະປະສະໝັກ ຫຼີ້ນຂອງສະມາຄົມ;
 55. ຄົ້ນຄ້ວາການຈັດວາງບຸກຂະລາກອນເຂົ້າຕຳແໜງງານຕ່າງໆພາຍໃນສະມາຄົມ ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ກຳແໜ້ນສະພາບບ່ອນເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ, ຜົນງານ, ການປະພຶດຂອງພະນັກງານການ ນຳຕະຫຼອດຮອດສະມາຊິກສະມາຄົມທຸກຄົນເພື່ອກະກຽມດ້ານບຸກຄະລາກອນໃຫ້ແກ່ກອງປະ ຊຸມໃຫຍ່ຂອງສະມາຄົມຄັ້ງຕໍ່ໄປໃຫ້ຮັບປະກັນດ້ານຄຸນນະພາບ.
  ມາດຕາ 22 ພະນັກງານບໍລິຫານ.
  ພະນັກງານບໍລິຫານ ແມ່ນພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກປະຈຳຢູ່ຫ້ອງການຂອງສະ ມາ ຄົມເຊິ່ງ ມີຈຳນວນ ແລະ ຕຳແໜ່ງແມ່ນອີງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວຽກງານ ຕົວຈິງຂອງສະ ມາຄົມໂດຍໄດ້ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີຈາກຄະນະບໍລິຫານງານຂອງສະມາຄົມ. ສຳຫລັບໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບລະອຽດຂອງພະນັກງານເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງ ວຽກງານຕົວຈິງມອບໃຫ້ຫົວໜ້າຫ້ອງການຂອງສະມາຄົມເປັນຜູ້ກຳນົດ ແລະ ດຳເນີນການຄັດ ເລືອກ.

ໝວດທີ IV
ກອງປະຊຸມຂອງສະມາຄົມ
ມາດຕາ 23 ກອງປະຊຸມຂອງສະມາຄົມ.
ກອງປະຊຸມຂອງສະມາຄົມປະກອບມີ:

 1. ກອງປະຊຸມໃຫຍ່.
 2. ກອງປະຊຸມປະຈຳປີ.
 3. ກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານງານ.
  ມາດຕາ 24 ກອງປະຊຸມໃຫຍ່.
  ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງສະມາຄົມ ແມ່ນອົງການນຳພາສູງສຸດຂອງສະມາຄົມ, ໄຂຂຶ້ນຕາມ ຮູບແບບຕົວແທນສະມາຄົມ.ສະມາຄົມນັກຂ່າວຈັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງຕົນ 05 ປີ ໜຶ່ງເທື່ອ, ແຕ່ ຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນ ຫຼືມີວຽກດ່ວນກໍສາມາດຈັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ວິສາມັນຂຶ້ນໄດ້.
  24.1 ລະບຽບກອງປະຊຸມ
  ກ່ອນໄຂກອງປະຊຸມໃຫຍ່ທຸກເທື່ອສະມາຄົມຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລ່ວງໜ້າຢ່າງໜ້ອຍ 30 ວັນ ພ້ອມທັງຄັດຕິດເນື້ອໃນກອງປະຊຸມ ແລະ ລາຍຊື່ຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າຄັດ ເລືອກເປັນຄະນະບໍລິຫານງານສະມາຄົມ. ຫົວໜ້າຫ້ອງການຕ້ອງເປັນຜູ້ແຈ້ງໃຫ້ສະມາຊິກເປັນ ລາຍລັກອັກສອນຢ່າງໜ້ອຍ 30 ວັນ ກ່ອນການໄຂກອງປະຊຸມ.
  ກອງປະຊຸມຈະໄຂຂຶ້ນໄດ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອມີຕົວແທນສະມາຊິກເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກ່ວາເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຕົວແທນທັງໝົດ. ເມື່ອເຖິງເວລາໄຂກອງປະຊຸມແລ້ວແຕ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມບໍ່ຄົບຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ ຄະນະບໍລິຫານງານສະມາຄົມຈະໄດ້ໂຈະກອງປະຊຸມແລ້ວຮຽກປະຊຸມອີກຄັ້ງໜຶ່ງພາຍໃນ 30 ວັນ. ສຳຫລັບກອງປະຊຸມຄັ້ງໃໝ່ນີ້ຖ້າຕົວແທນສະມາຊິກເຂົ້າຮ່ວມເທົ່າໃດກໍຕາມໃຫ້ຖືວ່າຄົບຕາມເງື່ອນ ໄຂຂອງກອງປະຊຸມ.
  ໃນກໍລະນີເປັນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ວິສາມັນທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການຮ້ອງຂໍຂອງສະມາຊິກ,ຫາກຕົວ ແທນຂອງສະມາຊິກບໍ່ມາຄົບຕາມເງື່ອນໄຂຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນຖືວ່າກອງປະຊຸມນັ້ນເປັນອັນຍົກ ເລີກ.
  ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ໃຫ້ຖືເອົາຕາມສຽງສ່ວນຫຼາຍເປັນຫຼັກແຕ່ຖ້າຄະແນນສຽງເທົ່າກັແມ່ນໃຫ້ປະທານເປັນຜູ້ຕັດສິນ.
  ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຖ້າປະທານ ແລະ ຮອງປະທານສະມາຄົມບໍ່ຢູ່ ຫຼື ບໍ່ມາສາດປະຕິບັດ ໜ້າທີ່ໄດ້ກໍໃຫ້ມອບໝາຍໃຫ້ຜູ້ທີ່ເໝາະສົມປະຕິບັດໜ້າທີ່ແທນ.
  ພາຍຫລັງສີ້ນສຸດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປະທານສະມາຄົມສົ່ງບົດລາຍງານຜົນກອງປະຊຸມໃຫ້ອົງ ການຈັດຕັ້ງຂອງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮັບຊາບພາຍໃນ 30 ວັນ.
  24.2. ວາລະກອງປະຊຸມ.
 4. ຕາງໜ້າຄະນະບໍລິຫານງານລາຍງານຜົນລຳເລັດຂອງວຽກງານໃນໄລຍະຜ່ານມາ;
 5. ລາຍງານສະພາບການເງິນ, ແຈ້ງບັນຊີລາຍຮັບລາຍຈ່າຍໃນໄລຍະຜ່ານມາໃຫ້ສະມາຊິກ ຮັບຮູ້;
 6. ເລືອກຕັ້ງຄະນະບໍລິຫານງານຊຸດໃໝ່ ເມື່ອຄົບກຳນົດແລ້ວ;
 7. ເລືອກຕັ້ງຄະນະກວດກາເມື່ອຄົບກຳນົດແລ້ວ;
 8. ຮັບຟັງຄຳໂອວາດຕັກເຕືອນຈາກຄະນະນຳສະມາຄົມ ຫຼື ຄະນະນຳຈາກອົງການຈັດຕັ້ງລັດທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ.
  ມາດຕາ 25 ກອງປະຊຸມປະຈຳປີ
  ກອງປະຊຸມປະຈຳປີຂອງສະມາຄົມແມ່ນກອງປະຊຸມສະຫລຸບວຽກງານ,ຜ່ານທິດທາງແຜນ ການໃນປີຕໍ່ໜ້າ ແລະ ຍ້ອງຍໍບຸກຄົນດີເດັ່ນໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສະມາຄົມ ເຊິ່ງຈະ ຈັດຂຶ້ນໃນໄລຍະທ້າຍເດືອນພະຈິກ ຫຼື ຕົ້ນເດືອນ ທັນວາ ຂອງທຸກໆປີ.
  ລະບຽບການແຈ້ງຂ່າວກອງປະຊຸມ ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ແມ່ນປະຕິບັດຄື ກັນກັບກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງສະມາຄົມ.
  ມາດຕາ 26 ກອງປະຊຸມຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສະມາຄົມ
  ຄະນະບໍລິຫານງານຂອງສະມາຄົມຈະຕ້ອງປະຊຸມກັນຢ່າງໜ້ອຍປີລະສອງເທື່ອເພື່ອປຶກ ສາຫາລືກ່ຽວກັບການບໍລິຫານວຽກງານຂອງສະມາຄົມໃນຊ່ວງຜ່ານມາ, ຮັບຟັງລາຍງານການ ເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະການ ຫຼື ອະນຸກຳມະການຕ່າງໆ ແລະ ວາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ.
  ກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານງານຕ້ອງມີສະມາຊິກຄະນະບໍລິຫານງານເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກ່ວາ ເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຈຳນວນທັງໝົດ. ມະຕິກອງປະຊຸມຂອງຄະນະບໍລິຫານໃຫ້ຖືເອົາຕາມສຽງສ່ວນຫຼາຍ ເປັນຫລັກ ແຕ່ຖ້າຄະແນນສຽງເທົ່າກັນກໍໃຫ້ປະທານເປັນຜູ້ຕັດສິນ.
  ໃນກອງປະຊຸມຂອງຄະນະບໍລິຫານງານຖ້າປະທານ ແລະ ຮອງປະທານສະມາຄົມ ບໍ່ຢູ່ ຫຼື ບໍ່ ສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີ່ໄດ້ກໍໃຫ້ບັນດາກຳມະການທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມນັ້ນ ເລືອກຕັ້ງກັນເອງ ເພື່ອໃຫ້ກຳມະການຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງມາເຮັດໜ້າທີ່ປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງນັ້ນ.

ໝວດທີ V
ການເງິນ, ຊັບສິນ ແລະ ແຫ່ລງລາຍຮັບຂອງສະມາຄົມ
ມາດຕາ 27 ການເງິນ ແລະ ຊັບສິນຂອງສະມາຄົມ

 1. ການເງິນ ແລະ ຊັບສິນ ແມ່ນຄະນະບໍລິຫານງານສະມາຄົມເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ;
 2. ເງິນສົດຂອງສະມາຄົມແມ່ນໃຫ້ນຳໄປຝາກຢູ່ໃນທະນາຄານ;
 3. ການເຊັນຊື່ໃສ່ໃບບິນເງິນ ຫຼື ເຊັກເງິນ ຂອງສະມາຄົມຈະຕ້ອງມີລາຍ ເຊັນຂອງປະທານ ສະມາຄົມ,ຮອງປະທານສະມາຄົມ ຫຼື ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບສິດຈາກປະທານ ແລະ ລາຍເຊັນຂອງ ນາຍບັນຊີ;
 4. ປະທານສະມາຄົມມີສິດສັ່ງຈ່າຍເງິນສະມາຄົມສູງສຸດບໍ່ເກີນ10,000,000 ກີບ ຕໍ່ຄັ້ງ, ຖ້າ ຫຼາຍກ່ວານີ້ຕ້ອງມີການເຫັນດີຈາກຄະນະບໍລິຫານງານສະມາຄົມ;
 5. ຄະນະບໍລິຫານງານອະນຸມັດສັ່ງຈ່າຍເງິນຂອງສະມາຄົມໄດ້ຫຼາຍກວ່າ10,000,000 ກີບ ຂຶ້ນໄປຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວຽກງານບົນພື້ນຖານຄວາມເປັນເອກະພາບ ຂອງກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານງານສະມາຄົມ;
 6. ນາຍບັນຊີມີສິດ ຮັກສາເງິນສົດໄດ້ບໍ່ເກີນ 2,000,000 ກີບ;
 7. ນາຍບັນຊີຈະຕ້ອງເຮັດບັນຊີລາຍຮັບລາຍຈ່າຍໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຫລັກວິຊາການ;
 8. ການຮັບ ຫຼື ການຈ່າຍທຸກຄັ້ງຈະຕ້ອງມີຫລັກຖານເປັນລາຍລັກອັນສອນພ້ອມທັງລົງ ລາຍເຊັນຂອງປະທານສະມາຄົມຫລືຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບສິດຈາກປະທານ ຮ່ວມກັບນາຍບັນຊີພ້ອມ ຈ້ຳກາຂອງສະມາຄົມທຸກຄັ້ງ.
  ມາດຕາ 28 ແຫລ່ງລາຍຮັບຂອງສະມາຄົມ
  ແຫລ່ງລາຍຮັບຂອງສະມາຄົມໄດ້ມາຈາກ:
 9. ເງິນບຳລຸງຈາກສະມາຊິກ;
 10. ການອຸປະຖຳຂອງບຸກຄົນ ຫລື ສັງຄົມ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
 11. ແຫລ່ງລາຍຮັບຈາກການບໍລິການຕ່າງໆ;
 12. ແຫລ່ງລາຍຮັບອື່ນໆທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.

ໝວດທີ VI
ການປັບປຸງກົດລະບຽບ ແລະ ການຍຸບເລີກສະມາຄົມ
ມາດຕາ 29 ການປັບປຸງກົດລະບຽບ.
ກົດລະບຽບຂອງສະມາຄົມນັກຂ່າວສາມາດປັບປຸງແກ້ໄຂ ແລະ ປ່ຽນແປງໄດ້ໂດຍ ມະຕິ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຂອງສະມາຄົມ ເຊິ່ງຈະມີຜົນປະຕິບັດ ແລະ ນຳໃຊ້ໄດ້ພາຍ ຫລັງອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຮັບຮອງເອົາຢ່າງເປັນທາງການ.

ມາດຕາ 30 ການຍຸບເລີກສະມາຄົມ
ນອກຈາກທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລ້ວຄະນະບໍລິຫານງານສະມາຄົມຈະ ສະເໜີຍຸບເລີກສະມາຄົມໄດ້ໃນກໍລະນີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 1. ມະຕິເປັນເອກະພາບຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຂອງສະມາຄົມນັກຂ່າວສະ ເໜີໃຫ້ຍຸບເລີກ.
 2. ກະຊວງພາຍໃນມີຄຳສັ່ງໃຫ້ຍຸບເລີກ.

ໃນກໍລະນີທີ່ສະມາຄົມຖືກຍຸບຊັບສິນທັງໝົດຕ້ອງໂອນໃຫ້ແກ່ລັດຫລືອົງການຕ່າງໆທີ່ສົ່ງ ເສີມວິຊາຊີບສື່ມວນຊົນທີ່ມີລັກສະນະນິຕິບຸກຄົນອັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍພື້ນຖານ ແລະ ມະຕິ ຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ທີ່ຜ່ານມະຕິໃຫ້ຍຸບເລີກ ຫຼື ຕາມຄຳສັ່ງຍຸບເລີກຂອງກະຊວງພາຍໃນ.

ໝວດທີ VII
ບົດບັນຢັດສຸດທ້າຍ
ມາດຕາ 31 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຄະນະບໍລິຫານ, ປະທານ, ຮອງປະທານ, ຄະນະກວດກາ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຄະນະ…ສະມາຊິກສະມາຄົມ, ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດກົດລະບຽບສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ມາດຕາ 32 ຜົນສັກສິດຂອງກົດລະບຽບສະມາຄົມ.
ກົດລະບຽບສະບັບນີ້ຈະໄດ້ຮັບຮອງເອົາຈາກກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຂອງສະມາຄົມຄັ້ງວັນ ທີ…../……/….. ແລະ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ວັນທີລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງພາຍໃນໄດ້ອອກ ຂໍ້ຕົກລົງຮັບຮອງເປັນຕົ້ນໄປ.