ເວັບໄຊທີ່ສະມາຄົມເປັນພາຄີ ແລະ ເວັບໄຊອື່ນທີ່ກ່ຽວພັນກັບອົງການສື່
Confederation of ASEAN Journalists (CAJ)
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
National Union of Journalists Malaysia (NUJM)
National Press Club of the Philippines (NPC)
Creative Media and Publishing Union (CMPU) of Singapore
Thai Journalists Association (TJA)
Vietnam Journalists Association (VJA)
– Club of Cambodian Journalists (CCJ)
All China Journalists Association

ສື່ສິ່ງພິມ / Print Media
Paxaxon Daily Newspaper
Lao News Agency
Vientiane Mai Daily Newspaper

ສື່ອີເລັກໂຕຣນິກ / Electronic media
Lao National TV
Lao Star channel
TV Lao
Lao National Radio

ອົງການແຄຣນາໆຊາດ / Care International in Laos
CARE International in Laos
European Union in Laos (EU)

ບໍລິສັດໂທລະສັບ / Telephone Companies
Lao Telecommunication
Enterprise Telecom Lao
Unitel – Star Telecom