ຮູບພົບປະທ່ານ ທູດອີຢູ (2022)

ກອງປະຊຸມກະກຽມໂຄງການ GAMCIL ຢູ່ຫ້ອງການວຽງຈັນທາຍ

ຮູບພົບປະອົງການ Helvetas Laos (Switzerland) ຢູ່ຫ້ອງການວຽງຈັນທາຍ

ກອງປະຊຸມກະກຽມໂຄງການ GAMCIL ຢູ່ໂຮງແຮມກຣາວພລາຊາ

ກອງປະຊຸມກະກຽມໂຄງການ GAMCIL ຢູ່ຫ້ອງການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

ເຊັນສະຍາໂຄງການ GAMCIL ຢູ່ໂຮງແຮມແລນມາກ

ກອງປະຊຸມໂຄງການ GAMCIL ຢູ່ໂຮງແຮມແກຣນວຽງຈັນ

ກອງປະຊຸມໂຄງການ GAMCIL ຢູ່ຫຼວງພະບາງ

ກອງປະຊຸມໂຄງການ GAMCIL ຢູ່ຈໍາປາສັກ

ຮູບພົບປະທ່ານ ທູດອີຢູ (2022)

ກອງປະຊຸມກະກຽມໂຄງການ GAMCIL ຢູ່ຫ້ອງການວຽງຈັນທາຍ

ຮູບພົບປະອົງການ Helvetas Laos (Switzerland) ຢູ່ຫ້ອງການວຽງຈັນທາຍ

ກອງປະຊຸມກະກຽມໂຄງການ GAMCIL ຢູ່ໂຮງແຮມກຣາວພລາຊາ

ກອງປະຊຸມກະກຽມໂຄງການ GAMCIL ຢູ່ຫ້ອງການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

ເຊັນສະຍາໂຄງການ GAMCIL ຢູ່ໂຮງແຮມແລນມາກ

ກອງປະຊຸມໂຄງການ GAMCIL ຢູ່ໂຮງແຮມແກຣນວຽງຈັນ

ກອງປະຊຸມໂຄງການ GAMCIL ຢູ່ຫຼວງພະບາງ

ກອງປະຊຸມໂຄງການ GAMCIL ຢູ່ຈໍາປາສັກ