ກອງປະຊຸມແນະນໍາ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສື່ມວນຊົນໂດຍການ  ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ເພື່ອການພັດທະນາສີຂຽວໃນ ສປປ ລາວ GAMCIL ວັນທີ 8-9 ມັງກອນ 2024 ຢູ່ໂຮງແຮມ CHAMPASAK GRAND Hotel ແຂວງ ຈໍາປາສັກ

ກອງປະຊຸມແນະນໍາ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສື່ມວນຊົນໂດຍການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ເພື່ອການພັດທະນາສີຂຽວໃນສປປ ລາວ GAMCIL ວັນທີ 20 – 21 ທັນວາ 2023 ຢູ່ໂຮງແຮມ AVANI+ຫຼວງພະບາງ.

ກອງປະຊຸມແນະນໍາ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສື່ມວນຊົນໂດຍການ  ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ເພື່ອການພັດທະນາສີຂຽວໃນ ສປປ ລາວ GAMCIL ວັນທີ 18 ທັນວາ 2023 ຢູ່ໂຮງແຮມ Grand Hotel Vientiane.

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກ ຄວາມເຂົ້າໃຈໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສື່ມວນຊົນ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ ມະຫາຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ເພື່ອພັດທະນາສີຂຽວໃນ ສປປ ລາວໃນວັນທີ່ 14 ກັນຍາ 2023 ທີ່ ໂຮງແຮມ ແລນມາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ