ກອງປະຊຸມແນະນໍາ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສື່ມວນຊົນໂດຍການ  ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ເພື່ອການພັດທະນາສີຂຽວໃນ ສປປ ລາວ GAMCIL ວັນທີ 8-9 ມັງກອນ 2024 ຢູ່ໂຮງແຮມ CHAMPASAK GRAND Hotel ແຂວງ ຈໍາປາສັກ

Similar Posts