ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ
———-000———

ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
ສະມາຄົມນັກຂ່າວແຫ່ງ ສ ປປ ລາວ ເລກທີ……./ສຂລ
ໂທ: (021) 263 862, 251520 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ,ວັນທີ…………….
ແຟັກ : 263861

ຂໍ້ຕົກລົງ
ຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາຜົນການເລືອກຕັ້ງຄະນະບໍລິຫານງານສະມາຄົມນັກຂ່າວແຫ່ງ ສປປ ລາວ

 • ອີງຕາມດຳລັດ ເລກທີ 396 / ນຍ ລົງວັນທີ …………..ພ້ອມ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງກະ ຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ.
 • ອີງຕາມຜົນການເລືອກຕັ້ງຄະນະບໍລິຫານງານສະມາຄົມນັກຂ່າວແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ໃນກອງປະ ຊຸມໃຫຍ່ສະມາຄົມນັກຂ່າວຄັ້ງທີ່ 9 ເມື່ອວັນທີ 17 ກຸມພາ 2015.
  ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ອອກຂໍ້ຕົກລົງຮັບຮອງ ເອົາຜົນຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ່ 9 ຂອງສະມາຄົມນັກຂ່າວແຫ່ງ ສປປ ລາວ ດັ່ງນີ້ :
  ມາດຕາ01 :ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານການເມືອງ ແລະ ກົດລະບຽບດັດແປງໃໝ່ຂອງສະມາຄົມນັກ ຂ່າວແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຢ່າງສົມບູນ.
  ມາດຕາ02 : ຮັບຮອງເອົາຜົນການເລືອກຕັ້ງຄະນະບໍລິຫານງານສະມາຄົມນັກຂ່າວແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈຳນວນ 25 ທ່ານ ທີ່ມີລາຍຊື່ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ :
 1. ທ່ານ ສະຫວັນຄອນ ລາຊມຸນຕີ ປະທານ ສຂລ
 2. ທ່ານ ສົມສະໜຸກ ມີໄຊ ຮອງປະທານ ສຂລ
 3. ທ່ານ ບົວລະພັນ ທັນພິລົມ ຮອງປະທານ ສຂລ, ເລຂາທິການ
 4. ທ່ານ ສີພາ ນົງລາດ ຮອງປະທານ ສຂລ
 5. ທ່ານ ປິ່ນປາຖະໜາ ພັນທະມາລີ ຮອງປະທານ ສຂລ
 6. ທ່ານ ບຸນເຈົ້າ ພິຈິດ ຮອງປະທານ ສຂລ
 7. ທ່ານ ສີວຽງແຂກ ກອນນິວົງ ຮອງປະທານ ສຂລ
 8. ທ່ານ ວິໄລທອງ ສີຊານົນ ຮອງປະທານ ສຂລ
 9. ທ່ານ ສູນທອນ ຄັນທະວົງ ຮອງປະທານ ສຂລ
 10. ທ່ານ ພອນສະຫວັນ ອຸດົມເພັດ ກຳມະການ
 11. ທ່ານ ຄຳເມືອງ ອຸດົມຮັກ ກຳມະການ
 12. ທ່ານ ວິໄລ ແກ້ວປະເສີດ ກຳມະການ
 13. ທ່ານ ສົມປະສົງ ສົມພັກດີ ກຳມະການ
 14. ທ່ານ ນ. ສິນທະມາລາ ລານາວັນ ກຳມະການ
 15. ທ່ານ ນ. ວຽງທອງ ພິມພະຈັນ ກຳມະການ
 16. ທ່ານ ວົງສັກດາ ພົມມີໄຊ ກຳມະການ
 17. ທ່ານ ວໍລະສັກ ປະວົງວຽງຄຳ ກຳມະການ
 18. ທ່ານ ທອງຫຼໍ່ ດວງສະຫວັນ ກຳມະການ
 19. ທ່ານ ຈັນທະໜອມ ພິລາວົງ ກຳມະການ
 20. ທ່ານ ຄຳມ່ວນ ພິມສີວັນໂນ ກຳມະການ
 21. ທ່ານ ຄຳສາວ ແກ້ວວິເສດ ກຳມະການ
 22. ທ່ານ ພົມມາ ເທບພາວົງ ກຳມະການ
 23. ທ່ານ ທອງດາ ສຸພາສິດ ກຳມະການ
 24. ທ່ານ ພອນສະຫວັນ ພັນທະວິຈິດ ກຳມະການ

ມາດຕາ03 : ຮັບຮອງເອົາຜົນກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຄັ້ງປະຖົມມະລຶກຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສະ ມາຄົມນັກຂ່າວແຫ່ງ ສປປ ລາວ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 • ຄະນະປະຈຳສະມາຄົມມີ 9 ທ່ານຄື:
 1. ທ່ານ ສະຫວັນຄອນ ລາຊມຸນຕີ
 2. ທ່ານ ສົມສະໜຸກ ມີໄຊ
 3. ທ່ານ ບົວລະພັນ ທັນພິລົມ
 4. ທ່ານ ສີພາ ນົງລາດ
 5. ທ່ານ ປິ່ນປາຖະໜາ ພັນທະມາລີ
 6. ທ່ານ ບຸນເຈົ້າ ພິຈິດ
 7. ທ່ານ ສີວຽງແຂກ ກອນນິວົງ
 8. ທ່ານ ວິໄລທອງ ສີຊານົນ
 9. ທ່ານ ສູນທອນ ຄັນທະວົງ
 • ປະທານ ແລະ ຮອງປະທານສະມາຄົມມີດັ່ງນີ້:
 1. ທ່ານ ສະຫວັນຄອນ ລາຊມຸນຕີ ປະທານ ສຂລ
 2. ທ່ານ ສົມສະໜຸກ ມີໄຊ ຮອງປະທານ ສຂລ
 3. ທ່ານ ບົວລະພັນ ທັນພິລົມ ຮອງປະທານ ສຂລ, ເລຂາທິການ
 4. ທ່ານ ສີພາ ນົງລາດ ຮອງປະທານ ສຂລ
 5. ທ່ານ ປິ່ນປາຖະໜາ ພັນທະມາລີ ຮອງປະທານ ສຂລ
 6. ທ່ານ ບຸນເຈົ້າ ພິຈິດ ຮອງປະທານ ສຂລ
 7. ທ່ານ ສີວຽງແຂກ ກອນນິວົງ ຮອງປະທານ ສຂລ
 8. ທ່ານ ວິໄລທອງ ສີຊານົນ ຮອງປະທານ ສຂລ
 9. ທ່ານ ສູນທອນ ຄັນທະວົງ ຮອງປະທານ ສຂລ
  ມາດຕາ04: ມອບໃຫ້ຄະນະປະຈຳສະມາຄົມນັກຂ່າວແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ອອກພາ ລະບົດບາດຂອງສະມາຄົມ, ພາລະບົດບາດຂອງກຳມາທິການຕ່າງໆ ແລະ ຫ້ອງການສະມາຄົມ, ສິດໜ້າ ທີ່ຂອງປະທານ ແລະ ບັນດາຮອງປະທານສະມາຄົມ ແລະ ສັບຊ້ອນແບ່ງງານໃຫ້ແຕ່ລະທ່ານ ກຳມະການ ຄະນະບໍລິຫານງານເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນໃຫ້ສຳເລັດຜົນ.
  ມາດຕາ05: ມອບໃຫ້ຫ້ອງການກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ສົມທົບກັບຫ້ອງ ການສະມາຄົມນັກຂ່າວແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຮ່າງລາຍງານຜົນຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ສະມາຄົມນັກຂ່າວແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ກະຊວງພາຍໃນຊາບຕາມລະບຽບການ.
  ມາດຕາ06: ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.

ລັດຖະມົນຕີວ່າການ
ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ